زیست شناسان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، اجتماعی از باکتری هارا کشف کردند که از یک استراتژی اشتراک زمانی اجتماعی برای میلیون ها سال استفاده کرده اند