درباره ما

شناسنامه سال ۹۸ نشریه علمی دانشجویی سلول:

صاحب امتیاز: آقای امیررضا کولیوند

مدیر مسئول: خانم رحیمه خاوری

سردبیر: خانم رحیمه خاوری

هیئت تحریریه:رحیمه خاوری، نگین احمدی جزی، فائزه خوب بخت

مدیر و ادمین اصلی سایت: امیررضا کولیوند

ادمین دوم سایت: خانم رحیمه خاوری

طراح سایت: آقای امیررضا کولیوند

شناسنامه سال ۹۶ نشریه علمی دانشجویی سلول:

صاحب امتیاز: آقای مهربد مهرافزا

مدیر مسئول: آقای امیررضا کولیوند

سردبیر: خانم سپیده اسدی

هیئت تحریریه: خانم نگین عبیری، خانم پریسا داداشی، خانم زهرا اسلامیان، خانم ارغوان فتاحی، خانم سعاده هاشمی، آقای کیارش طبی، خانم مینا خالقی، خانم سمانه دادگان، خانم سپیده اسدی

تیم ویراستاری: خانم دکتر تقی زاده، آقای کیارش طبی، خانم زهرا اسلامیان، خانم مینا خالقی

مدیر و ادمین اصلی سایت: امیررضا کولیوند

ادمین دوم سایت: خانم رحیمه خاوری

طراح سایت: آقای امیررضا کولیوند، خانم رحیمه خاوری، خانم سعاده هاشمی

Free WordPress Themes
بسته

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.