زیست شناسان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، اجتماعی از باکتری هارا کشف کردند که از یک استراتژی اشتراک زمانی اجتماعی برای میلیون ها سال استفاده کرده اند

Free WordPress Themes
بسته

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.